Privacy

Privacy Statement

1. Inleiding

ER IS WERK hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige

informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. ER IS WERK

heeft daarom dit privacy statement opgesteld. ER IS WERK behandelt en beveiligt de aan haar

toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft

ER IS WERK u inzicht hoe ER IS WERK in voorkomende situaties conform de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.


2. Wie zijn wij

ER IS WERK (KvK: Eriswerk VOF) is een uitzendbureau dat de Sallandse cultuur door de

aderen heeft stromen. De oprichters zijn hier geboren en getogen, spreken (letterlijk) de taal

van de streek en beschikken over een bijzonder groot netwerk. Zeker net zo belangrijk is dat

we ons niet groter willen voordoen dan we zijn. Hoewel we in alle branches een match tot

stand kunnen brengen, ligt onze expertise met name in de sectoren hout, metaal en

productie. We zijn gevestigd aan de Koestraat 20 in Raalte.

ER IS WERK is verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee

zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen

voor de verwerking vast.

ER IS WERK schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren.

ER IS WERK blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt ER IS WERK contractuele afspraken over de

omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de

(apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk

apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw

Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek,

het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u

bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u

zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken

deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit

en effectiviteit van onze website.

 

4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

• Als u Eriswerk.nl toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens

voor een of meer specifieke doeleinden.

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij

bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op

Eriswerk.nl rust;

• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of

van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Eriswerk.nl is

opgedragen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

van Eriswerk.nl of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de

fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder

wegen dan die belangen.

 

5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed

mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll,

salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en

werving & selectie.

ER IS WERK gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van

Eriswerk.nl en van derden.

• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.

• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling

naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van

testresultaten.

• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor

u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden

en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid

opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het

werk te helpen.

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de

opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een

pre-employment screening.

• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,

opleiding en testen.

• Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van

interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor

naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,

arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en

nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

6. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Eriswerk.nl kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer,

zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ER IS WERK, de onderstaande

persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen

persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of

gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens

betreffende werkervaring

• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor ER IS WERK of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan

ER IS WERK onderstaande gegevens verwerken:

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere

contactgegevens

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of

gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele

werkvergunning

• Gegevens in het kader van een pre-employment screening

• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede

betreffende de beëindiging ervan

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens

betreffende werkervaring

• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

7. Derden

ER IS WERK kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van ER IS WERK, haar

opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ER IS WERK

diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere

zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht,

bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd

belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming

met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ER IS WERK heeft de

nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens

adequaat worden beschermd.

 

8. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking

tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u

toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven

contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@eriswerk.nl dan wel per brief Passage 1a

verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke

doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door

ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te

vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde

persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u

een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan

met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een

verzoek tot een verwerking beperking op elk gewenst moment via info@eriswerk.nl dan wel

per brief op Koestraat 20 in Raalte indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de

hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en

machine leesbare vorm op vragen via info@eriswerk.nl. U bent volledig vrij deze informatie

over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek

indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst

moment via info@eriswerk.nl dan wel per brief op Koestraat 20 verzoeken al uw gegevens te

verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk

moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u

toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen

invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, respons-termijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk

binnen [één maand], te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan

uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld,

tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in

rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht

op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

9. Beveiliging

ER IS WERK doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen

onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,

organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben

toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven

bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is [Naam uitzender]

met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

10. Bewaartermijn

ER IS WERK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de

verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens

door ER IS WERK.nl , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via

info@eriswerk.nl of Koestraat 20 in Raalte.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door ER IS WERK van uw persoonsgegevens, kunt

u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden

via info@eriswerk.nl

 

13. Wijzigingen

ER IS WERK behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te

wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige

verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ER IS WERK en een betrokkene.

 

14. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is

Nederlands recht van toepassing.